Hakkimizda

Trakya Üniversitesi 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı çerçevesinde Trakya Teknopark olarak yapılan faaliyetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi ve dağınık birimler tarafından gerçekleştirilen çalışmaların toparlanması amacıyla Teknopark bünyesi altında Trakya Teknoloji Transfer Ofisi kurulmuştur (T-TTO). Trakya Üniversitesinin vizyonuüniversite sanayi işbirliğinin önemi konusunda hem iç hem dış paydaşlarında farkındalık yaratan, toplumsal faydaya yönelik bilimsel çalışmaları ve gelişme potansiyeli olan çalışma alanlarını öncelikli olarak destekleyen,  üniversitede üretilen bilginin uygulamaya dönüştürülmesindeki süreçleri kolaylaştıran ve teşvik eden, ileri teknoloji uygulamalarını katma değer yaratan çözümlere dönüştüren, öncü bir üniversite olmaktır.

Belirlenen vizyon doğrultusunda, üniversite sanayi işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulan ve sorumlu kılınan Trakya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (T-TTO), ileri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversiteyle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak amacıyla tasarlanmıştır. Büyük ortağının Trakya Üniversitesi olması, üniversiteyle işbirliği yapma noktasında avantaj sağlamaktadır. Kurmuş olduğu ilişki ağları vasıtasıyla Trakya Üniversitesi’nin her birimine nüfuz etmeyi, üniversitenin bir kolu gibi onunla beraber ve koordinasyon halinde çalışmayı, kurumsal kimliği gereği bürokratik engellere ve ağırlığa takılmadan hızlı karar vermeyi ve uygulamayı, pazardaki değişimlere kolaylıkla adapte olmayı sağlayacak güçlü reflekslere sahip olmayı amaçlamaktadır.

T-TTO’nun öngördüğü hedefler;

– Trakya Bölgesi ve ülke genelinde,  üniversite- sanayi işbirliğinin önemi konusunda farkındalık yaratılması, elde edilen çıktıların topluma ulaştırılması, üretilen bilgi ve deneyimin paylaşılarak başarılı uygulamaların arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,

– Trakya Üniversitesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin, ulusal kalkınma amaçlarına ulaşmalarına yönelik toplumsal fayda ve katma değer yaratan proje üretmeleri konusunda teşvik edilmesi, bu tür projelerin nicelik ve nitelik olarak arttırılması,

– Trakya Bölgesi ve bölgeye sınır teşkil eden yurt içi ve yurt dışı özel sektör kuruluşları ile üniversitede bilgi üreten araştırmacılar arasında etkin işbirlikleri geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliklerinin kurumsallaştırılması, araştırma sonuçlarının toplumsal faydaya dönüştürülmesi,

– Bölge firmalarının Ar-Ge ve inovasyona yönlendirilmesi, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin arttırılmasıTrakya Bölgesini sadece teknoloji ithal eden ve kullanan değil teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge haline getirilmesi,

– Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinde, öğrencilerde, Edirne ve Trakya Bölgesinde Ar-Ge faaliyeti yapan tüm araştırmacılarda nitelikli bir Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) bilinci oluşturulması, farkındalıklarının arttırılması,

– Trakya Üniversitesinde  üretilen bilginin yeni ya da geliştirilmiş ürün, süreç ve hizmete dönüştürülmesini sağlayan tüm aşamalara açık ve net süreçler tanımlayarak aktif destek verilmesi,

– Bölge ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ileri teknoloji odaklı ve yenilikçi girişimlere öncülük yapmak için akademik kökenli girişimci sayısının arttırılması, teşvik edici mekanizmalar oluşturulması ve bu yolla bölgesel ve ulusal ekonomik kalkınma düzeyine katkıda bulunulmasıdır.

Bu hedefler doğrultusunda Trakya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (T-TTO) 5  alt ofis aracılığıyla çalışmalarını yürütmektedir.T-TTO bünyesinde;

Modül 1 : FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ; Öğrencilerin, akademisyenlerin ve sanayicilerin Üniversite Sanayi İşbirliği algısını ve farkındalığını arttırmak amacıyla sektör odaklı eğitim, seminer ve etkinlikler yapılması,

Modül 2 : DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER; Proje Destek Ofisi aracılığıyla fon kaynakları hakkında bilgilendirmeler yapılması, proje yazım ve yürütme  desteği verilmesi,

Modül 3 : ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ HİZMETLERİ; Üniversite Sanayi İşbirliği Ofisi aracılığıyla akademik danışmanlık, üniversite test ve laboratuar imkânları kullanımı ve ortak proje geliştirilmesi,

Modül 4 : FİKRİ SINAΠHAKLARIN YÖNETİMİ ve LİSANSLAMA HİZMETLERİ; Patent Ofisi aracılığıyla patent ve faydalı modelleriniz için danışmanlık,

Modül 5 : ŞİRKETLEŞME ve GİRİŞİMCİLİK HİZMETLERİ;  Girişimcilik Ofisi aracılığıyla şirketleşme ve kurumsallaşma desteği vermektedir.

Özetle T-TTO siz sanayicilere; fon kaynaklarından yararlanmak amacıyla proje yazımı, yürütülmesi,  üniversite-sanayi işbirliği, Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama  Hizmetleri ve ihtiyaç duyduğunuz tüm konularda danışmanlık etmek üzere kurulmuştur. İhtiyaçlarınızı analiz edip üniversiteye sunan bir köprü görevindedir. Hem üniversiteye hem de sanayiye profesyonel bir anlayış ile destek sağlayıcıdır.

Ayrıntılı bilgi ve randevu talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.